გთხოვთ შეავსოთ Western Union-ის კამპანიაში დასარეგისტრირებლად აპლიკაციის ფორმა და დარწმუნდით, რომ ეთანხმებით აქციის ყველა პირობას

Application form

+995

*please add all necesary data

კამპანია ჩატარდება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე.

კამპანია დაიწყება 2017 წლის 15 მაისს და გაგრძელდება 2017 წლის 15 სექტემბრამდე.

დამატებითი ინფორმაცია აქციის შესახებ იხილეთ Facebook-ის გვერდზე: MoneyTransferGeorgia moneytransfer.ge.

კამპანია არ არის რაიმე სახით დაფინანსებული, მართული, ორგანიზებული ან წახალისებული Facebook-ის მიერ ან Facebook-თან თანამშრომლობით.